Søg
Close this search box.

Forretnings-betingelser

Medmindre andet aftales, gælder nedenstående forretningsbetingelser for al juridisk bistand som LejeretExperten advokatanpartsselskab – CVR.nr.: 38707787 – yder til klienter.

Bemærk venligst, at nærværende forretningsbetingelser indeholder ansvarsbegrænsninger.

Forretningsbetingelserne er senest revideret pr. 1. august 2019.

Advokat forhold 
LejeretExperten er et dansk advokatanpartsselskab og kontorets advokat er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet. Vores sager er oprettet i Unik-Advosys, hvilket indebærer, at vi allerede ved modtagelse af en sag screener klient og modpart, således at interessekonflikter undgås.

Honorar 
LejeretExpertens sager afregnes med udgangspunkt i medgået tid, hvor også kompleksitet, de involverede værdier og det opnåede resultat har betydning for salærets fastsættelse. Sager afregnes løbende, medmindre andet er aftalt med klienten og betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Såfremt der i forbindelse med behandling af sagen skal ske betalinger f.eks. retsafgift eller tinglysningsafgift, vil klienten blive anmodet om at indbetale beløbet på forhånd. Sådanne indbetalinger betragtes og behandles som klientmidler, vi udlægger således ikke beløb for klienten. Der tillægges vort honorar moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes rente efter fakturaens forfald i overensstemmelse med Rentelovens til enhver tid gældende regler. Vi rådgiver altid klienten om muligheden for at søge om retshjælp samt fri proces.

Klientmidler 
Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti (Klientkontovedtægten) i et anerkendt pengeinstitut. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Ansvar og forsikring 
LejeretExperten er ansvarlig for bistand over for klienter i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. LejeretExpertens ansvar er dog for hver enkelt opgave og i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed fra LejeretExpertens side beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som dækkes af LejeretExpertens advokatansvarsforsikring. Ansvars- og garantiforsikring er tegnet hos Tryg Forsikring A/S. Den aktuelle dækningssum kan oplyses ved forespørgsel.

Klientmidler, der indestår på en klientkonto hos LejeretExperten, er omfattet af Lov om indskyder og investorgarantiordning. Den lovbestemte garantiformue dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Kritik
Hvis du som klient finder, at vores arbejde ikke har levet op til, hvad der var aftalt eller forventet, opfordrer vi til, at dette forelægges den ansvarlige partner.

Hvis du herefter ønsker at indgive egentlig klage over behandlingen af din sag eller faktureringen af den leverede rådgivning, kan dette ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

På hjemmesiden www.advokatnaevnet.dk kan du læse mere om reglerne for indgivelse af adfærds- og salærklager, herunder om de fastsatte frister for indgivelse af klager.

Arkivering
Alle akter i de sager, som vi har behandlet, opbevares som hovedregel i fem år fra sagens afslutning, medmindre sagens karakter begrunder en kortere eller længere opbevaringsperiode. Dog vil vi altid udlevere originale dokumenter, senest når sagen sluttes, med mindre andet konkret aftales.

Forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

LejeretExperten har i overensstemmelse med Hvidvaskloven udarbejdet Interne Retningslinjer til Forebyggelse af Hvidvask og Finansiering af Terrorisme. I henhold til Hvidvasklovens regler har LejeretExperten blandt andet pligt til at indhente identitetsoplysninger fra såvel nye som fra eksisterende klienter, ligesom der foreligger indberetningspligt til myndighederne, blandt andet i tilfælde af mistanke om overtrædelse af lovens regler. Ved udlevering af personoplysninger til LejeretExperten giver klienten samtidig samtykke til, at disse oplysninger kan videregives til andre, der er underlagt de samme retningslinjer og forpligtelser, herunder eksempelvis revisorer.

Forebyggelse af interessekonflikter

LejeretExpertens skriftlige Interne Retningslinjer til Forebyggelse af Interessekonflikter er godkendt af Advokatsamfundet

Ophavsret
De immaterielle rettigheder til de arbejder, som vi frembringer under vores bistand i en sag, vil normalt altid forblive vores, medmindre anden konkret aftale indgås. Det betyder, at vores klienter får fuld adgang til at anvende de konkrete skriftlige materialer, som vi udarbejder, og at vi bevarer rettighederne til de standarder og paradigmer, som vi udvikler eller benytter som led i vort arbejde.

Afslutning af sag
LejeretExperten fortsætter arbejdet med en sag, indtil den kan betragtes som afsluttet, medmindre klienten inden da har bedt om at arbejdet indstilles, betalingsfristen i en faktura er overskredet, og klienten har modtaget besked om, at arbejdet indstilles, hvis der ikke sker betaling inden en given frist, eller der indtræder insolvens hos kunden.

Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister om juridisk bistand ydet af LejeretExperten er i alle henseender underlagt dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler, der måtte pege på anvendelsen af fremmed ret, og eventuelle tvister kan kun indbringes for danske domstole med København som rette værneting.

Når og hvis en konkret opgaves forhold tilsiger det, tegner vi efter aftale med klienten en tillægsforsikring for den pågældende opgave.

LejeretExperten kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. Vi hæfter ydermere ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, herunder rådgivere som vi har henvist klienten til.

Fortrolighed
Alle oplysninger, som meddeles LejeretExperten af klienter, eller som modtages om klienter eller andre i forbindelse med arbejdet for klienter, behandles fortroligt.

I henhold til Hvidvasklovens regler har LejeretExperten blandt andet pligt til at indhente identitetsoplysninger fra såvel nye som fra eksisterende klienter, ligesom der foreligger indberetningspligt til myndighederne, blandt andet i tilfælde af mistanke om overtrædelse af lovens regler.

Ved udlevering af personoplysninger til LejeretExperten giver klienten samtidig samtykke til, at disse oplysninger kan videregives til andre, der er underlagt de samme retningslinjer og forpligtelser, herunder eksempelvis revisorer.

Personoplysninger

LejeretExperten er underlagt Persondatalovens regler.

Du er altid velkommen til at kontakte LejeretExperten og få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, få rettet ukorrekte oplysninger eller få oplysninger slettet.

Kontakt os - vi er her for at hjælpe

Har du brug for advokat assistance i en lejeretssag, så er du altid velkommen til at kontakte os,
med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale.

Ofte stillede spørgsmål

Det kan være dyrt at lade være – og har du retshjælpsforsikring vil det oftest kun koste dig din selvrisiko. Hos LejeretExperten er vi hverken billigere eller dyrere end andre advokater, men du kan være sikker på at du får relevant rådgivning fra en lejeret specialist fra starten, og det kan betyde mange penge sparet kontra en advokat der ikke har speciale i lejeret – se mere om vore priser, retshjælp og fri process her

Det kræver at man har en forsikring med retshjælp for at få retshjælp, og det er forsikringsselskabet, der vurderer sagen på baggrund af advokatens ansøgning – læs mere her

Fri proces betyder, at man via sin advokat kan søge staten om at yde økonomisk bistand. Dermed kan staten sikre at de borgere der har en vindbar sag men mindre gode økonomiske forhold ligeledes har adgang til domstolene, og dermed mulighed for at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold. Fri process kan opnås på baggrund af årsindtægt og civilstyrelsens vurdering af sagen – læs mere her

LejeretExperten har mere end 20 års erfaring inden for alle af lejerettens discipliner. Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat/fuldmægtig med speciale i bolig- og erhvervslejeret. Du kan opleve, at din sag på andre sites behandles af studerende eller personer uden juridisk eksamen.  Endda jurister, der kalder sig eksperter uden hverken at have haft faget lejeret på universitetet og/eller den mindste praktiske erfaring som advokat eller dommer med sådanne sager. Hos LejeretExperten taler du med erfarne advokater indenfor det lejeretlige område, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom)

Læs mere om LejeretExperten