Søg
Close this search box.

Husleje- Ankenævn, Fogedretten og domstolene

LejeretExperten behandler tvister af enhver art indenfor bolig- og erhvervslejelovgivningen.

Der opstår således en mangfoldighed af problemstillinger, og hvor en altafgørende faktor er erfaring med problemløsning, herunder retssagsbehandling, som begge utvivlsomt bidrager til den bedst mulige forberedelse og løsning af sagen.

Typiske sager, som LejeretExperten har omfattende erfaring med at føre er  

  1. Lejefastsættelse og lejeregulering – herunder omkostningsbestemt leje, det lejedes værdi, forbedringsforhøjelser samt regulering af skatter/afgifter m.m. (Husleje- Ankenævn/Boligretten/Landsretten)
  2. Vedligeholdelse og renovering af ejendomme/lejemål, herunder rådgivning i forbindelse med varsling af iværksættelse og ibrugtagning af forbedringer i boliglejemål (Husleje- Ankenævn/Boligretten/Landsretten)
  3. Ophævelse/opsigelse af lejemål, herunder bistand i forbindelse med udsættelse af lejer (Boligretten/Fogedretten/landsretten)
  4. Fraflytningstvister, herunder tvister om istandsættelse af lejemål efter fraflyt­ning og tilbagebetaling af depositum (Husleje- Ankenævn/Boligretten/Lands­ret­ten),

Huslejenævnet

Det følger af Lov om boligforhold kapitel 9 (daværende Boligreguleringslovs § 35), at der i alle kommuner skal nedsættes et huslejenævn, og i København tillige et Ankenævn. Huslejenævnet er et privat tvistenævn, der som ordet siger, forudsætter, henholdsvis en tvist mellem en udlejer og en lejer, og en tvist vel at mærke, der ikke vedrører erhvervslejemål eller almennyttige boliger, førend en sag kan behandles. Kun indenfor enkelte områder kan huslejenævnet træffe afgørelse som godkendelsesmyndighed efter anmodning fra én af parterne.

Huslejenævnets virke, nedsættelse og hovedregler for sagsbehandling følger af Lov om boligforhold §§ 82-86, ligesom Huslejenævnet træffer afgørelse i tvistesager begrænset til de tvister, som udtrykkeligt fremgår af lovgivningen. Huslejenævnets kompetenceregler fremgår i det væsentlige i slutningen af hvert emnekapitel i Lejeloven.

Husleje- og Ankenævn har som det vigtigste ikke kompetence til at træffe afgørelser i sager om opsigelse/ophævelse, tilbudspligt eller nedsættelse af leje som følge af mangler ved det lejede, jf. LL kapitel 3; en kompetence, der alene henhører under domstolene. Dog er det relevant at bemærke LL § 106, stk. 1 nr. 10, hvorefter husle­jenævnet ved tvister om en lejers tilsidesættelse af god skik og orden, der ved foged- og boligret­ten kan føre til en opsigelse eller ophævelse af det lejede, er givet kompetence til at give lejer en advarsel eller gøre lejeforholdet betinget af, at en fornyet overtrædelse indenfor 1 år er grundlag for at lejemålet kan opsiges/ophæ­ves.

Indbringelse af sager for huslejenævnet er forbundet med betaling af et gebyr, jf. Lov om boligforhold § 82, der udgør et grundbeløb på kr. 300, men som reguleres årligt efter udvik­lingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Det følger af Københavns Kommu­nes hjemmeside vedrørende De Københavnske Huslejenævn (https://www.kk.dk/artikel/saadan-indbringer-du-en-sag-naevnet), at gebyret pr. sag i 2021-22 er 315 kr.

Fogedretten

Denne del af domstolene er væsentlig at omtale, idet et stort antal sager indenfor bolig- og erhvervslejerettens opsigelse/ophævelsessager begynder i fogedretten og mange gange også afsluttes her ved fogedrettens effektive udsættelse af lejeren, jf. Retsplejelovens (RPL) § 528. Udsættelsessagen skal som hovedregel indbringes (anlægges) ved den fogedret, hvor lejer har bopæl.

Hovedparten af disse sager er udlejers (rekvirentens) begæringer om lejers udsættelse på grund af manglende betaling af leje, og hvor udlejer forinden har fremsendt påkrav og ophævelse af lejemålet. Fogedretten betragtes i sådanne sager om betalingsmisligholdelse, som en specialdomstol, der forholdsvis hurtigt, i modsætning til Boligretten, kan tage stilling til og foretage effektiv udsættelse af en lejer, der ved udlejers opfyldelse af stramme beviskrav, henholdsvis har bevist og godtgjort at fogedretten uden betænkeligheder kan udsætte en lejer af sit lejemål, jf. RPL § 597.

Hvis fogedretten derimod skal tage stilling til en sag, der ikke vedrører en lejers manglende betaling af sin leje, må det således kræves, at problemstillingen i princippet alene ud fra dokumentbevis og partsforklaringer er klar og løsningen er åbenbar. Ikke sjældent nægter fogedretten at fremme en udsættelse i sager, der ikke vedrører betalingsmisligholdelse. Typiske sager af den art er tidsbegrænsede lejemål og problemstillinger omfattet af LL opsigelses– og ophævelsesbestemmelser såsom ulovlig fremleje, god skik og orden, herunder vold, hærværk, støj, trusler eller vanrøgt.  

LejeretExperten har ført et utal af sager i fogedretten, og vinder i al beskedenhed størsteparten af dem. Husk altid, at har man kendskab til reglernes detaljer og den omfattende retspraksis, så er det LejeretExpertens opfattelse, at en udsættelse i de fleste tilfælde kan undgås. 

Boligretten

De særlige regler om boligretten findes i LL kapitel 25 og suppleres i det omfang de særlige regler i LL ikke sætter andet i stedet, af de almindelige procesretlige regler, der følger af Retsplejeloven. Boligretten behandler sager, dels hvor huslejenævnene ikke har kompetence til at træffe afgørelse, dels som ankeinstans for husleje- og Ankenævnssager. Sagsbehandlingen i boligretten sker efter de samme retningslinjer, som i alle civilretlige sager, dog er det vigtigt at bemærke, at der i boligretten til forskel fra de civile domsstole, kan udmeldes lægdommere, der har et særligt kendskab til den type sager. Lægdommerne er indstillet af udlejer- og lejerforeninger, og det er ikke sjældent, at der på grund af denne særegne institution indenfor domstolssystemet, behandles spørgsmål om, hvorvidt disse lægdommere er inhabile som følge af deres hovederhverv eller andre udenfor domstolene knyttede særinteresser.

Kontakt os - vi er her for at hjælpe

Har du brug for advokat assistance i en lejeretssag, så er du altid velkommen til at kontakte os,
med henblik på en uforpligtende og fortrolig samtale.

Ofte stillede spørgsmål

Det kan være dyrt at lade være – og har du retshjælpsforsikring vil det oftest kun koste dig din selvrisiko. Hos LejeretExperten er vi hverken billigere eller dyrere end andre advokater, men du kan være sikker på at du får relevant rådgivning fra en lejeret specialist fra starten, og det kan betyde mange penge sparet kontra en advokat der ikke har speciale i lejeret – se mere om vore priser, retshjælp og fri process her

LejeretExperten har mere end 20 års erfaring inden for alle af lejerettens discipliner. Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat/fuldmægtig med speciale i bolig- og erhvervslejeret. Du kan opleve, at din sag på andre sites behandles af studerende eller personer uden juridisk eksamen.  Endda jurister, der kalder sig eksperter uden hverken at have haft faget lejeret på universitetet og/eller den mindste praktiske erfaring som advokat eller dommer med sådanne sager. Hos LejeretExperten taler du med erfarne advokater indenfor det lejeretlige område, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom)

Læs mere om LejeretExperten

Hos os taler du med eksperter i lejeloven, og ikke en advokat med speciale i andet end lejeret, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret
juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom.