Søg
Close this search box.

Er et anbefalet brev stadig anvendeligt, som bevis i lejesager?

Meget tyder på, at svaret på dette spørgsmål må siges at være benægtende, ikke fordi der direkte er sket ændringer i domstolenes syn på bevisbyrdereglerne, men fordi LejeretExperten har opdaget og konstateret, at Post Nord med BETYDNING FOR ALLE, der sender rekommanderede breve, har indført en uhensigtsmæssig praksis, som i realiteten ikke blot fjerner troværdigheden om tidspunktet eller dagen for hvornår det rekommanderede brev kommer frem til lejeren, men tillige fjerner troværdigheden af, om brevet i det hele taget bliver afleveret.

I maj 2018 blev LejeretExperten bedt om at forsvare en lejer, der bestred at have modtaget det til grund for ophævelsen fremsendte rekommanderede påkrav. Det fremgik af den for fogedretten indhentede udskrift af Track and Trace, at påkravet var forsøgt afleveret, og at besked om at påkravet kunne hentes på posthuset ville blive sendt typisk den førstkommende hverdag (min tilføjelse: ved almindeligt brev). Der var ikke i øvrigt fremlagt dokumentation for hvornår meddelelsen om, at det rekommanderede brev kunne hentes på posthuset, endsige hvornår det var kommet frem til lejeren.

Hovedsageligt på baggrund af det i Track and Trace anførte af Post Nord, som reelt ikke afklarede, hvornår det rekommanderede brev var kommet frem til lejeren, endsige om det overhovedet var kommet frem, fandt fogedretten det ikke godtgjort, at påkravet var kommet frem førend tidligst på den dag, hvor lejeren oplyste, at hun havde modtaget det. Østre Landsret stadfæstede i henhold til de grunde, som var anført i fogedrettens kendelse.
Kendelsen, der er afsagt af Østre Landsret den 27. juni 2018 er trykt i Fuldmægtigen 2018.164Ø.

LejeretExperten havde tidligere forsvaret 3 søskende, der hver især var blevet ophævet og påstået udsat af hver deres beboelseslejemål ved fogedretten i København. De bestred alle at have modtaget de til grund for ophævelsen fremsendte, dels rekommanderede ophævelser, dels ophævelser fremsendt ved almindelige breve. Det fremgik af den for fogedretten indhentede udskrift af Track and Trace, at brevet (ophævelsen) var forsøgt afleveret, og at besked om at brevet kunne hentes på posthuset ville blive sendt typisk den førstkommende hverdag (min tilføjelse: ved almindeligt brev).

Fogedretten nægtede at fremme sagen, idet ophævelsen for de 2 lejere ikke kunne anses at være kommet frem førend tidligst efter den førstkommende hverdag (som anført i Track and Trace), ligesom de almindelige breve ikke var godtgjort at være kommet frem (min tilføjelse: når lejer bestrider at have modtaget dem). For så vidt angår den sidste lejer kunne hun bevise ved billet, at hun var bortrejst på det tidspunkt hvor brevet angiveligt ifølge Track and Trace skulle være blevet udleveret, og henset til manglende yderligere dokumentation for omstændighederne omkring denne udlevering, var det heller ikke godtgjort, for så vidt angår denne lejer, at hun havde modtaget en ophævelse. Betaling var således sket inden ophævelsen var kommet frem til lejerne, hvilket Østre Landsret fik lejlighed til at stadfæste for denne sidste lejer, jf. FM 2016.244Ø.

Det kan således konkluderes, som det fremgår af ovennævnte kendelser, at det utvivlsomt er det af Post Nord anførte i Track and Trace, som har været afgørende for, at et rekommanderet brev reelt ikke, som det er forudsat, kommer frem til lejeren i lejeretlig forstand. Det bliver således tydeligt anført i Track and Trace, at hverken brevet eller en meddelelse bliver lagt i postkassen, ligesom det bliver anført, at brevet tages med hjem og udbragt typisk (men det vides ikke..) den førstkommende hverdag, reelt som var det et almindeligt og ikke rekommanderet brev. Førend denne praksis bliver ændret af Post Nord kan det ikke anbefales, at benytte rekommanderede breve i den tro, at man er sikret, at det fremsendte brev er kommet frem, uanset om lejeren måtte undlade at afhente brevet på posthuset. Det kan indtil at denne praksis fra Post Nord afklares og ændres, anbefales, at brevene fremsendes ved afleveringsattest, jf. Fuldmægtigen 2014.175Ø. Noget andet er om brevet ved den metode kommer frem indenfor en rimelig tid…

 

I det følgende skal, for en god ordens skyld, redegøres for retspraksis indenfor det lejeretlige område vedrørende bevisførelse om afsendelse og fremkomst af breve hos den enkelte modtager:

Højesteret udtaIte i 2013, jf. U2013.165H, at

der ved afgørelse af sager med bevisførelse om afsendelse og fremkomst af breve hos den enkelte modtager, må tages udgangspunkt i de forhold, som kendetegner det enkelte retsområde. I den konkrete sag, som ikke var indenfor det lejeretlige område, udtaltes det endvidere, at

kreditor kunne løfte sin bevisbyrde i princippet ved fremsendelse af et enkelt almindeligt brev, men at et enkelt brev dog normalt ikke i sig selv vil være tilstrækkeligt. Sagen blev afgjort ved kreditors fremlæggelse af 2 breve, som ikke var kommet retur og hvor indsigelser om postgangen iøvrigt ikke havde en sådan tilstrækkelig vægt til at fravige udgangspunktet.

Foranlediget af denne dom og af en uafklaret periode vedrørende bevisførelse om afsendelse og fremkomst af breve indenfor det lejeretlige område, traf Højesteret en principiel afgørelse, jf. U2015.3852H, vedrørende betalingsmisligholdelse, hvorefter

det blev afgjort, at betalingspåkrav og ophævelse, som er adresseret korrekt, må anses at være kommet frem til lejeren på den dag, hvor brevet og meddelelsen om det rekommanderede brev ved normal postbesørgelse er afleveret på adressen, herunder i brevkassen. Dette gælder, uanset at lejer undlader at afhente det rekommanderede brev på posthuset. Udgangspunktet må fraviges, eksempelvis, hvis postbesørgelsen ikke er normal eller hvis udlejeren ved eller burde vide, at særlige forhold hos lejeren såsom bortrejse eller hospitalsindlæggelse kan bevirke at han ikke ser posten…. og Højesteret lægger til grund, at udlejers breve henholdsvis rekommanderet og almindeligt brev var kommet frem ved, at de blev lagt i lejers postkasse.

I naturlig forlængelse af Højesterets dom traf Vestre Landsret herefter en afgørelse, jf. T:BB2017.124V, hvorefter

det blev fundet godtgjort, at et påkrav sendt til lejer såvel med rekommanderet og ved almindeligt brev, og på baggrund af Track and Trace udskrifter, var kommet frem til lejer den dag, hvor meddelelsen om det anbefalede brev blev lagt i postkassen.

Og tilsvarende samme år, jf. T:BB2016.318Ø, hvorefter

udlejer ikke, mod lejers benægtelse, havde bevist at henholdsvis et afsendt påkrav og en afsendt ophævelse begge ved almindelige breve, var kommet frem, uanset at ingen af brevene var kommet retur til udlejer.

Det skal afslutningsvis gentages, at indtil at denne praksis fra PostNord afklares og ændres, anbefales det, at de breve, hvor det er afgørende for afsenderen at kunne bevise brevets fremkomst, fremsendes ved afleveringsattest, jf. Fuldmægtigen 2014.175Ø. Noget andet er om brevet kommer frem indenfor en rimelig tid…

Tidligere nyheder

Ofte stillede spørgsmål

Det kan være dyrt at lade være – og har du retshjælpsforsikring vil det oftest kun koste dig din selvrisiko. Hos LejeretExperten er vi hverken billigere eller dyrere end andre advokater, men du kan være sikker på at du får relevant rådgivning fra en lejeret specialist fra starten, og det kan betyde mange penge sparet kontra en advokat der ikke har speciale i lejeret – se mere om vore priser, retshjælp og fri process her

Det kræver at man har en forsikring med retshjælp for at få retshjælp, og det er forsikringsselskabet, der vurderer sagen på baggrund af advokatens ansøgning – læs mere her

Fri proces betyder, at man via sin advokat kan søge staten om at yde økonomisk bistand. Dermed kan staten sikre at de borgere der har en vindbar sag men mindre gode økonomiske forhold ligeledes har adgang til domstolene, og dermed mulighed for at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold. Fri process kan opnås på baggrund af årsindtægt og civilstyrelsens vurdering af sagen – læs mere her

LejeretExperten har mere end 20 års erfaring inden for alle af lejerettens discipliner. Mange er ikke klar over, at det også inden for advokatbranchen er vigtigt med specialeområder, og hos LejeretExperten kan du være sikker på, at din sag bliver behandlet af en advokat/fuldmægtig med speciale i bolig- og erhvervslejeret. Du kan opleve, at din sag på andre sites behandles af studerende eller personer uden juridisk eksamen.  Endda jurister, der kalder sig eksperter uden hverken at have haft faget lejeret på universitetet og/eller den mindste praktiske erfaring som advokat eller dommer med sådanne sager. Hos LejeretExperten taler du med erfarne advokater indenfor det lejeretlige område, hvilket sikrer at du får en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning, hvad enten du er privatperson eller administrator, ejer/udlejer eller lejer af fast ejendom)

Læs mere om LejeretExperten